Deze website maakt enkel gebruik van essentiele cookies

Deze website gebruikt cookies alleen voor het anoniem analyseren van website bezoeken.

Sluiten
PAGO

Toolbox om veiliger te kunnen werken

Wat is een PAGO en waarom is het belangrijk?

PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) 

De werkgever is verplicht om de eigen medewerkers een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Doel van het onderzoek is het zoveel mogelijk voorkomen van de risico’s die de arbeid voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerker met zich meebrengt. 

Het PAGO leidt tot advies aan de werkgever en de medewerker over de beschermende maatregelen die moeten worden genomen. Vroege preventie (tijdige maatregelen) maakt dus onderdeel uit van het advies. Daarmee kunnen ziekte en uitval worden voorkomen. En dit komt het personeel en het bedrijf ten goede. 

Het PAGO wordt ook beschreven in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (dit document is op Pluriform geplaatst). 

PAGO-verplichtingen 

Bij bepaalde risico’s is het aanbieden van een PAGO verplicht: 

 • Jeugdigen. 
 • Nachtarbeid. 
 • Gevaarlijke stoffen (schoonmaakmiddelen, kitten, verf, smeermiddelen, lasrook, dieselmotoremissie) 
 • Mutagene en kankerverwekkende stoffen en processen (asbest, benzeen, chloor, lood, zwavelzuurnevels, werkzaamheden waarbij sprake is van blootstelling aan uitlaatgassen van dieselmotoren enz.) 
 • Biologische agentia (virus, bacterie, schimmel, parasiet). 
 • Beeldschermwerk. 
 • Lawaai of trillingen. 
 • Kunstmatige optische straling (UV-straling: zonnebank, TL-verlichting, monitoren enz.) 
 • Elektromagnetische velden (antennes, hoogspanningslijnen, mobiele telefoons enz.) 
 • Duikarbeid, caissonarbeid (arbeid onder overdruk). 
 • Ioniserende straling (straling met hoge energie: radio-actieve straling). 

Arbeidsomstandighedenspreekuur 

Naast het aan te bieden PAGO is er ook een Arbeidsomstandighedenspreekuur. Dit is sinds 2017 weer in de regelgeving opgenomen. Alle medewerkers kunnen bij de bedrijfsarts terecht met gezondheidskundige vragen in verband met het werk. Dit geldt ook voor medewerkers die niet ziek zijn. Deze faciliteit moet bekend zijn bij alle medewerkers. Als een consult plaatsvindt, hoeft dit niet te worden aangevraagd of bekend te worden gemaakt bij de werkgever. De werkgever wordt dan niet geïnformeerd over het gesprek: niet over de aanleiding en niet over de uitkomsten. De bedrijfsarts neemt hierbij het medisch beroepsgeheim in acht. De medewerker heeft niet alleen op papier, via internet of telefonisch toegang tot de bedrijfsarts, maar wordt ook daadwerkelijk in de gelegenheid gesteld om de bedrijfsarts persoonlijk te spreken. Doel is het aanpakken en voorkomen van mogelijke gezondheidsrisico’s en het daarmee bevorderen van duurzame inzetbaarheid (het langer kunnen doorwerken). De kosten zijn voor rekening van de werkgever (voor eigen medewerkers). 

Verschil PAGO en PMO 

In de Arbowet is PAGO opgenomen. In de praktijk spreekt men ook weleens over PMO, een Preventief Medisch Onderzoek, meer een algeheel gezondheidsonderzoek. Dit is dus net iets anders en de werkgever is niet verplicht om een PMO aan te bieden. Klever plant 1 keer per jaar standaard de medewerkers in voor een PAGO, maak hier ook gebruik van. Hiervan krijgt iedereen automatisch een bericht. Als blijkt dat er in vervuilde grond (asbest etc.) is gewerkt en een medewerker heeft er behoefte aan, dan kan achteraf een onderzoek ‘werken in vervuilde grond’ worden gedaan of worden aangevraagd. Dit wordt dan per keer bekeken. 

Copyright © Klever BV, onderdeel van Van Gelder Groep BV